Se alla

SKOLAN

Liberalerna vill:

Skolan — Liberalerna

Liberalerna i Höör: Utveckla skolan för barnens bästa!

Svenska skolan är inne i en stor reformprocess, den största och mest omfattande sedan folkskolans införande. Detta syns och ska synas även i Höörs skolor. Både förskola och skola genomgår förändringar till det bättre.
Vi vill ha en likvärdig skola som ger alla elever samma möjligheter att utvecklas efter sin förmåga. Lusten att lära bör hållas levande genom hela skolan, genom livet. Till det behövs engagerade lärare som har goda kunskaper, tydligt pedagogiskt ledarskap och har höga förväntningar på sina elever. Lärarlönerna har släpat efter och därför bör satsningen på lärarna fortsätta!

Valfrihet är viktigt

 • Höör har en mångfald i skolan med flera olika fristående skolor, vilket ger Höörs medborgare en unik valfrihet för en kommun av vår storlek. Vi slår vakt om det och är måna om att ha ett bra samarbete alla skolor emellan. Det är barnen som är i centrum.

Förskola och fritidshem med kvalitet

 • Förskolan ska ta vara på barns enorma förmåga att lära sig i unga år. Läsförmågan ska grundläggas i förskolan. Språksvårigheter och dyslexi ska upptäckas och åtgärdas så tidigt som möjligt.
 • Stöd införandet av “förstelärare” även i förskolan.
 • Våra fritidshem ska ha resurser, i form av personal och lokaler, som passar elevantalet.

Även en bra skola kan bli bättre

 • Använd alla statliga medel som erbjuds för att utveckla skolan.
 • Fortsätt satsa på lärarlönerna. En bra skola kräver bra lärare.
 • Inför läxhjälp och lovskola som ges av lärare. Alla barn ska ha samma möjligheter till studiehjälp.
 • Ge stöd i tidig ålder. Inget barn ska behöva lämna grundskolans lågstadium utan att ha lärt sig läsa ordentligt.
 • Höörs kommun bör införa ordningsomdöme om möjlighet ges.
 • Fortsatt satsning på studievägledning så att ungdomar väljer rätt gymnasieprogram.
 • Utveckla samarbetet mellan skola, elever och vårdnadshavare. Elever och vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i beslut som fattas.

Kultur är inte bara musik

 • Höörs musikskola ska stödjas i utveckling till en kulturskola