Se alla

DE ”ÅRSRIKA” ÄLDRE

Liberalerna vill:

Liberalerna i Höör: Satsa på de “årsrika”!

Alla är olika – också när vi blir äldre. Vi vill slå vakt om äldreomsorg med kvalitet, som alltid lyssnar på och agerar utifrån individens behov. Det skall finnas valfrihet för den enskilde och mångfald i utbudet när man söker stöd av omsorgen. Äldre ska ha tillgång till god vård och kunna åldras i trygghet och bemötas med respekt. Det skall också finnas alternativ för lämpligt boende som passar för livets alla skeenden.

Äldreomsorg med valfrihet och kvalitet

  • Äldreomsorg skall ske på den äldres egna villkor. Det är därför viktigt att äldre omsorgen liksom sjukvården präglas av valfrihet för den enskilde och mångfald i utbudet.
  • Satsa på personalen – All personal inom hemtjänst, gruppboenden och på särskilda boenden skall ha adekvat utbildning och förmåga, engagemang, att möta varje individ utifrån dennes behov.

Stärk tillsynen för både privat och offentlig verksamhet

  • Det skall finnas regelbunden uppföljning och utvärdering av all sorts vård -och omsorgsverksamhet för att säkra kvalitén på de tjänster som utförs.
  • Det skall vara lika villkor och lika höga krav på offentliga och privata utförare.

Inrätta en äldrevårdscentral i Höör

  • Genom att ge de äldre mer sammanhållen och förebyggande vård, kan de förbli friskare längre och vårdens resurser används på så sätt mer effektivt. Målet bör vara att öka de äldres hälsa, men också minska konsumtionen av slutenvård.

Trygga boenden som äldre vill flytta till

  • Bygg fler trygghetsboenden för äldre som inte behöver vård- och omsorgsboende, men klara sig fint i eget boende med bättre tillgänglighet och trygghet och som ger möjlighet till utökad service och socialt umgänge